Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Методи на бизнес прогнозиране
Помощ Регистрация Вход  English

Първа седмица:  

 

1.    Подход, методи и видове прогнозиране

Оценъчно прогнозиране

Шум при времевите серии

Каузално прогнозиране

Проективно прогнозиране

Техники за продажбени прогнози

 

2.    Наивни прогнозни модели

Предимства и недостатъци

Движеща се средна стойност

Екпоненциално изглаждане

Корекция за тенденция

 

3.    Линеен регресионен анализ

Цел и приложение

Проста линейна регресия

Множествен регресионен анализ

Мултиколинеарност

Казус: регресионен анализ с Ексел

 

         

Втора седмица:

 

4.    Времеви серии

Компоненти на времевите серии

Анализ на тенденциите

Нелинейна тенденция

Декомпозиция на времевите серии

Определяне на сезонните индекси

Десезонализиране

Уравнение на най-малките квадрати

Прогнозиране по тримесечия

 

5.    Прогнозиране без данни и индиректни методи

Моделът ATAR

Прогнозиране на ръста

Постоянен ръст – линеен модел

Постоянен процентен ръст – експоненциален модел

Модифициран експоненциален ръст

Логистичен ръст

Избор на точния модел

Моделът на Марков

Индиректни методи

Индикатори

Входно-изходен анализ

Пазарни проучвания

Иконометрично прогнозиране

 

6.    Оценка на прогнозите

Цената на прогнозните грешки

Чеклист за проверки

Измерители на точността на прогнозите

У-статистика

Грешки на повратната точка

Контрол на прогнозите

Контролни карти

 

Тест

 

LEARNING SOLUTIONS