Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Ефективно управление на риска
Помощ Регистрация Вход  English
Подробна програма
Първа седмица:
1. Общ преглед
Определяне на риска
Видове рискове
Причинно-следствени връзки
Концептуална рамка
Ниво на задълбоченост на оценката
Сценарии с оскъдна и богата информация
Качествен и количествен анализ
2. Инструменти за идентифициране на риска
Организиране на управлението на риска
Косвено и пряко организиране – структура, договори, практики
Инструменти
Чеклисти
Брейсторминг
Дневници
Диаграми и модели
3. Качествена оценка на въздействието
Сценарии за качествен анализ
Прогностичен
Нормативен
Матрица вероятност-въздействие
Атрибутивен анализ
Делфи прогнозиране
Втора седмица:
4. Количествена оценка на въздействието
Модели на риска
Анализ на очакваната стойност (EVA)
Казус – алтернативни маршрути
Анализ разходи и ползи
B/C анализ при неотчитане на размера и момента на възвръщане
Потънали разходи при да/не инвестиционни решения
5. Вероятност и статистически методи
Анализ на условна вероятност
Условна вероятност с дърво на решенията
Разпределение на вероятностите
Нормално разпределение
PERT – Бета разпределение
Симулацията Монте Карло
6. Планиране на отговор на рисковете
Смекчаване на рисковете
Прехвърляне на рисковете
Приемане на рисковете
График на резервите
Бюджетни резерви
Справяне с основните бизнес рискове
Пазарен риск
Финансов риск
Оперативен риск
Проектен риск
Регулаторен риск
Рискове и продуктовия жизнен цикъл
Тест
 
 
LEARNING SOLUTIONS