Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Програма по финанси за не-финансови мениджъри
Регистрация  Вход  English
Програма и преподаватели

За да получите всички необходими за не-финансистите знания е най-добре да се запишете за цялата програма. Можете да се запишете и за отделни курсове. При успешно полагане на тестовете получавате Сертификат за завършена Програма по финанси за не-финансови мениджъри или сертификат за съответния курс.

Анализ на финансовите отчети

Целта на курса е да запознае участниците с финансовите отчети и основите на финасово-счетоводния анализ, да подпомогне мениджърите в процеса на вземане на управленски решения, свързани с основната, финансовата и инвестиционната дейност на предприятието.

Теми: Същност на анализа на финансовите отчети на фирмата; Инструменти на финансовия анализ; Извличане и тълкуване на счетоводна информация; Основни финансови коефициенти; Финансов анализ чрез взаимосвързани показатели.

Начална дата: 7 - 20 Февруари, 2018
Продължителност: 2 седмици
Лектор: Иван Зангочев

Управленско счетоводство

Целта на курса е да запознае мениджърите с измерването на разходите и процеса на създаване на стойност, за да могат те да упражняват ефективно наблюдение и контрол върху дейността. В края на курса участниците ще са в състояние да изработват оперативни бюджети и да сравняват бюджетните стойности с реалните.

Теми: Методи на остойностяване - Абсорбционно и Маржинално остойностяване; Модел "Разходи-Обем-Печалба"; Бюджетиране; Главен бюджет и Области на отговорност; Разпределяне (алокиране) на разходи и приходи; Вземане на решения; Съответстващи (значими) разходи.

Начална дата: 6 - 19 Октомври, 2017
Продължителност: 2 седмици
Лектор: Валентин Йончев

Бюджетиране

Целта на курса e да се обясни и да създадат умения за бюджетиране в контекста на цялостния процес на планиране. Курсът разяснява най-важните типове бюджети, както и разликата между стратегическо планиране и бюджетиране.

Теми: Бюджетен цикъл; Обобщен, оперативен и финансов бюджет; Етапи на бюджетиране; Видове бюджетиране; Центрове на отговорности и разпределение на разходите; Статичен и гъвкав бюджет; Бюджетни отклонения; Изготвяне на гъвкав бюджет; Aнализ на ценовите и количествени отклонения; Бенчмаркинг.

Начална дата: 28 Септември - 11 Октомври, 2021
Продължителност: 2 седмици
Лектор: Иван Зангочев

Търговско право (онлайн)

Целта на курса е запознаване с основните понятия и институти на търговското право до необходимото за обичайната търговска практика ниво. Акцентът е поставен върху практическите проблеми на търговското право, търговските дружества и търговските сделки.

Теми: Видове търговски дружества и сделки; Преобразуване на търговските дружества; Търговски сделки и обезпечения; Банкови сделки; Сделки с ценни книжа, патенти и търговски марки; Подажба на стоки и международен транспорт, Чуждестранни инвестиции; Несъстоятелност, предпазен конкордат и ликвидация.

Начална дата: 10 - 23 Ноември, 2017
Продължителност: 2 седмици
Лектор: Борислав Найденов

LEARNING SOLUTIONS