Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Анализ на финансовите отчети
Регистрация  Вход  English


(Курс 1 от Програмата по финанси за не-финансови мениджъри)

Финансовите отчети са основен източник на информация за анализиране на финансовото състояние, резултатите от дейността и движението на паричните потоци на фирмите в исторически аспект. Те са и база за прогнозиране на бъдещата дейност и свързаните с нея приходи, разходи и парични потоци. Вземането на ефективни управленски решения предполага добро познаване на структурата и съдържанието на финансовите отчети, на зависимостите между ключови показатели характеризиращи ликвидността, рентабилността, ефективността, задлъжнялостта и финансовата стабилност на предприятието.Дати 7 - 20 Февруари, 2018
Прод.2 седмици
Лектор   Иван Зангочев
Програмата е спонсорирана от USAID чрез проекта VEGA BTD
LEARNING SOLUTIONS