Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Анализ на финансовите отчети
Регистрация  Вход  English
Цели на курса

Курсът цели:

1) да даде основни знания за структурата и съдържанието на финансовите отчети, което да улесни не-финансистите в използването на счетоводна информация и последващия финансов анализ;

2) да запознае участниците с основните елементи на финансовите отчети - активи, пасиви, собствен капитал приходи и разходи, и с критериите за тяхното признаване и оценяване;

3) да запознае участниците с прилаганите в практиката подходи и методи за анализ на финансовите отчети на предприятията и да развие у тях цялостен поглед върху финансовите показатели;

Постигането на тези цели ще подпомогне не-финансистите, които не притежават специфични познания в областта на финансите и счетоводството да разбират по-добре състоянието на фирмата и да вземат информирани и по-добри управленски решения свързани с основната, финансовата и инвестиционна й дейност.

LEARNING SOLUTIONS