Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Приложни методи за изчисляване на риска
Помощ Регистрация Вход  English
Първа седмица:
 
  1. Основни понятия при анализа на риска

Случайни променливи

Отклонение и грешка на извадката

Нормално разпределение

Обобщена статистика

  1. Стойност, изложена на риск (VaR)
VaR подходи
Историческа симулация
Параметричен подход към VaR
Симулацията Монте Карло
 
  1. Стойност, изложена на риск (VaR) (продължение)
Хибриден подход
Историческа симулация за портфейл
Мапинг на портфейла
Изчисляване на базисния риск
 
Втора седмица:
 
  1. Модели за оценка на платежоспособността
Прилагане на Модела на Алтман
Прилагане на Модела на Мертън
Изчисляване риска от фалит на база исторически данни
 
  1. Инвестиционен риск
Изчисляване на коефициента на Шарп
Изчисляване на коефициента на Сортино
Коригирана за риск възвръщаемост на капитала
Коригиран RAROC
 
  1. Кредитен риск
Изчисляване на коригираната експозиция
Изчисляване на очакваната загуба от неизпълнение
Изчисляване на неочакваната загуба от неизпълнение
Очаквана честота на неизпълнение
 
Тест
LEARNING SOLUTIONS