Успех в бизнеса чрез обучение
Присъствено-дистанционен формат
Начало Решения Обучение Календар е-Лърнинг Партньори Клиенти Контакти Новини
Сертификационна програма по финансов мениджмънт
Помощ Регистрация Вход  English
Програма на курсовете

Курсовете са открити за отделно участие и могат да бъдат посещавани независимо един от друг, без да е необходимо да се включвате в Сертификационната програма по Финансов мениджмънт.

Основи на финансовото счетоводство (онлайн)
Целта на курса е да се представи механиката на счетоводството и начините, по които една компания може да следи дейността си посредством набора от инструменти за отчетност. След завършване на курса участниците трябва да знаят как се регистрират транзакции в счетоводните книги, да изготвят счетоводни отчети и да прилагат финансов анализ.

Теми: Фундаментални принципи на счетоводството; Финансови отчети - баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци; Анализ на дейността; Въведение във финансовия анализ.
Начална дата: 18 Октомври - 6 Ноември, 2017
Продължителност: 3 седмици
Лектор: Иван Зангочев

Количествени методи (онлайн)
Целта на курса е да усъвършенства способността на участниците в него да вземат управленски решения чрез коректно прилагане на техниките за анализ на база данни. Този курс представлява въведение в количествените методи, широко използвани в съвременния бизнес. Участниците в него ще овладеят специфичната лексика и основните методи от бизнес статистиката.

Теми: Дескриптивна статистика; Основи на теория на вероятностите, вероятностни разпределения; Статистически изследвания на извадка; Интервали на доверителност и тестване на хипотези; Линейно-регресионен анализ.
Начална дата: 13 Ноември - 3 Декември, 2017
Продължителност: 3 седмици
Лектор: Ивайло Ненов

Управленско счетоводство (онлайн)
Целта на курса е да запознае участниците с различните системи за измерване на разходите и методи за проследяване на процеса на създаване на стойност. Управленското счетоводство дава възможност на ръководството на една компания да упражнява ефективни наблюдение и контрол върху дейността. В края на курса участниците ще могат да разбират основните методи за измерване на разходите и управление на материалните запаси, да изготвят оперативни бюджети и да извършват начален анализ като сравняват бюджетираните стойности с реалните.

Теми: Системи за измерване на разходите; Процес на разходване и верига на създаване на стойност; Анализ разходи-обем-печалба; Анализ на допълнителните парични потоци; Счетоводство по отговорности и вътрешно ценообразуване; Оперативно бюджетиране
Начална дата: 7 - 27 Декември, 2017
Продължителност: 3 седмици
Лектор: Валентин Йончев

Корпоративни финанси част I (онлайн)
Целта на курса е въведение в проблематиката на корпоративните финанси и финансовия мениджмънт. Участниците трябва да могат да разбират и прилагат принципите на финансовата теория при реални бизнес проблеми. В края на курса участниците ще могат да прилагат методите на краткосрочно и дългосрочно планиране, да оценяват акции и облигации, да разбират зависимостта между риск и възвръщаемост и да използват основните методи на финансовият анализ.

Теми: Времева стойност на парите; Дългосрочно и краткосрочно финансово планиране; Управление на паричните средства и ликвидността; Управление на задълженията и на материалните запаси; Оценка на акции; Оценка на дълга, на собствения капитал и на компанията; Оценка на риска и възвращаемостта.
Начална дата: 4 - 24 Януари, 2018
Продължителност: 3 седмици
Лектор: Красимир Чолаков

Корпоративни финанси част II (онлайн)
Целта на курса е да задълбочи познанията в областта на корпоративните финанси и е естествено продължение на първата част на обучението. В края на курса участниците трябва да могат да правят оценка на бъдещи парични потоци и да избират оптималното решение между алтернативни инвестиционни проекти.

Теми: Техники на капиталово бюджетиране, нетна настояща стойност и вътрешна норма на възвръщаемост; Цена на капитала; Финансов ливеридж и капиталова структура; Опции, хеджиране и спекулативни операции.
Начална дата: 31 Януари - 20 Февруари, 2018
Продължителност: 3 седмици
Лектор: Красимир Чолаков

LEARNING SOLUTIONS